Phần mềm xem, cấu hình và cài đặt camera, đầu ghi hình HIKVISION

Phần mềm xem, cấu hình và cài đặt camera, đầu ghi hình HIKVISION

Phần mềm xem, cấu hình và cài đặt camera, đầu ghi hình HIKVISION

iVMS-4200
iVMS-4200 series software tools are designed to configure and manage Hikvision devices in a unified and intuitive manner, including DVRs, NVRs, IP cameras, IPD, DVS, alarm and access control devices, and storage devices, providing functionalities like live view, playback, device parameter configuration, and more.
Các công cụ phần mềm dòng iVMS-4200 được thiết kế để cấu hình và quản lý các thiết bị Hikvision một cách thống nhất và trực quan, bao gồm DVR, NVR, camera IP, IPD, DVS, thiết bị báo động và kiểm soát truy cập cũng như thiết bị lưu trữ, cung cấp các chức năng như xem trực tiếp, phát lại , cấu hình tham số thiết bị, v.v.

Phần mềm xem, cấu hình và cài đặt camera, đầu ghi hình HIKVISION
Phần mềm xem, cấu hình và cài đặt camera, đầu ghi hình HIKVISION

VSPlayer
Used for playing online streaming videos and local videos. Supports play control, VCA info, video clipping & merging, transcoding, etc. Supports videos in format of H.264, Smart264, H.265, SVAC, MPEG4, etc.
VSPlayer được sử dụng để phát video trực tuyến và video cục bộ. Hỗ trợ điều khiển phát, thông tin VCA, cắt và hợp nhất video, chuyển mã, v.v. Hỗ trợ video ở định dạng H.264, Smart264, H.265, SVAC, MPEG4, v.v.

https://drive.google.com/drive/folders/1c1C3NQixwW_VNUuskmYYcmzGJfGwkhON?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *